BREXIT και οι συνέπειες του στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μία πρώτη προσέγγιση

Eπιπτώσεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία μετά το Brexit

Την 23η Ιουνίου 2016 , το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε να φύγει από την Ε.Ε. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει χρονική περίοδο δύο ετών στην Κυβέρνηση για να εφαρμόσει την απόφαση , που σημαίνει ότι το Η.Β είναι απίθανο να βγει από την ΕΕ πριν τον Ιούνιο του 2018.
Παρακάτω θα αναφερθούμε ποιές επιπτώσεις θα υπάρχουν από το Brexit στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας . Οι νομικές συνέπειες είναι περίπλοκες , ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς όσοι περισσότεροι είναι οι νόμοι και κανονισμοί στην εθνική νομοθεσία που προέρχονται από την Κοινοτική Νομοθεσία.

Πρακτικά βήματα που πρέπει να ληφθούν άμεσα.
Αν και ακόμα δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος , δεν γνωρίζουμε την ακριβή φύση των σχέσεων μεταξύ Μ.Β και Ε.Ε μετά το Brexit.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να προβούμε σε κάποιες εικασίες  για το πώς το Brexit μπορεί να επηρεάσει τις εθνικές, τις περιβαλλοντικές και το νομικό καθεστώς της Μ.Β και να εξετάσει ποιές πρακτικές αλλαγές δύναται να γίνουν.
Δεν εκτιμούμε εδώ τις επιπτώσεις σε άλλες χώρες που παραμένουν στην Ε.Ε  αλλά μόνον αυτές που σχετίζονται με τους πελάτες μας γενικότερα εκτός Η.Β. Μία βασική σύσταση είναι ότι οι πελάτες μας και αγορές πρέπει να γνωρίζουν ποιά περιβαλλοντική νομοθεσία είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν (π.χ Το σύστημα Εμπορίας των Ρύπων , υπευθυνότητα του παραγωγού με τους κανονισμούς όπως RoHS και REACH.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξεταστεί με ποιο τρόπο οι υποχρεώσεις που στην πραγματικότητα μεταφέρονται στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και πώς η Ευρωπαϊκή αλληλεπίδραση μπορεί να επηρεαστεί ως αποτέλεσμα ενός Brexit.
Διαχείριση των αποβλήτων
Η νομοθεσία της ΕΕ είναι εμφανής σε αυτόν τον τομέα. Οι στόχοι στην ανακύκλωση, η ιεράρχηση των αποβλήτων και ο ορισμός των αποβλήτων που προέρχονται όλες από τη νομοθεσία και την πολιτική της ΕΕ. Ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ισχυρός (συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών εξαγωγών προς ανακύκλωση σε άλλα κράτη μέλη). Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμεί να συνεχίσει και έτσι δεν θα αλλάξει δραστικά το δίκαιο στην διαχείριση των αποβλήτων μετά από ένα Brexit. Οι ερωτήσεις έχουν ωστόσο διατυπωθεί σχετικά με τη συμμόρφωση με τους στόχους ανακύκλωσης και μείωσης των αποβλήτων σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη και αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τις επενδύσεις σε υποδομές αποβλήτων. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι η συζήτηση για το Brexit μειώνει την επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ σήμερα, και οι σημαντικές πολιτικές, όπως η κυκλική οικονομία διαμορφώνεται χωρίς σημαντική συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συμμόρφωση των προϊόντων - REACH, CLP και RoHS
Ο κανονισμός REACH Συσκευασία και ταξινόμηση, η επισήμανση και οι δύο έχουν άμεση επίδραση στο Ηνωμένο Βασίλειο (αν και η οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία). Η έξοδος από την ΕΕ θα μπορούσε δυνητικά να σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει νομική υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς REACH και CLP. Ωστόσο, προκειμένου να:
• Να επιβεβαιώνεται η πρόσβαση για τις εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία αγορά
• Να γίνουν γνωστές οι εμπορικές απαιτήσεις, όπως οι υποχρεώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας? και
• η διατήρηση της προστασίας από τους κινδύνους για τους τελικούς χρήστες,
είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση και η βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου θα εξασφαλίσουν τη διαρκή προσήλωση στις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο αυτών των καθεστώτων (έστω και χωρίς δυνατότητα εισόδου στη μελλοντική κατεύθυνση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη χημική βιομηχανία).
Εθνική νομοθεσία - μολυσμένα εδάφη
Υπάρχει κάποια Βρετανική περιβαλλοντική νομοθεσία που είναι αμιγώς εγχώριες - όπως το καθεστώς για τα μολυσμένα εδάφη στο μέρος 2Α της Προστασίας του Νόμου για την Προστασία του Περιβάλλοντος του 1990. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ή πώς το Brexit θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε άμεση αλλαγή.
Σύνοψη
Υπάρχουν ανησυχίες ότι ένα πλήρες Brexit μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη προστασία του περιβάλλοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων, ότι θα επιτρέψει άλλα οικονομικά και ανταγωνιστικά επιχειρήματα να πιέσουν για την προτεραιότητα έναντι προστασίας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προτύπων, ιδίως σε περίπτωση οποιασδήποτε οικονομικής ύφεσης, και αυτό μπορεί να είναι πολιτικά δύσκολο να αντισταθούν στην πίεση αυτή. Το Brexit θα είναι επίσης πιο πιθανό να σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μικρότερη επιρροή στην κατεύθυνση των διεθνών συμφωνιών και των νόμων. Ωστόσο, ένα Brexit μπορεί να επιτρέψει την ελευθερία να προσαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία σε ένα πιο για το Η.Β-ειδικό καθεστώς. Στην πορεία προς το δημοψήφισμα, η κυβέρνηση είπε λίγα για την ακριβή επίπτωση ενός Brexit σχετικά με το περιβαλλοντικό νομικό καθεστώς μας. Ακόμα αν και τώρα έχουμε πλέον τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του δημοψηφίσματος, μπορούμε ίσως μόνο να είμαστε σίγουροι ότι το Brexit θα έχει εκτεταμένες και πολύπλοκες επιπτώσεις στην περιβαλλοντική μας νομοθεσία, και ότι οι μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα δεν ενθαρρύνει τις πράσινες επενδύσεις. Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει την πρόθεση να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τους πολίτες σε αυτόν τον τομέα, όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις γίνονται σαφέστερες.


Ανακύκλωση

Ποιούς στόχους ανακύκλωσης θα πρέπει να πιάσει η Μ.Β;

To H.B , όπως και κάθε άλλο κράτος μέλος , πρέπει να πιάσει στόχο ανακύκλωσης στο 50% του συνόλου των οικιακών αποβλήτων μέχρι το 2020.

Η Ε.Ε επίσης εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επιβολής  στόχων ανακύκλωσης για το Η.Β και τα περισσότερα κράτη μέλη  το  65% του συνόλου των οικιακών αποβλήτων μέχρι το 2030.

Η Μ.Β έχει εκφράσει ενδιαφέρον σχετικά με τους παραπάνω προτεινόμενους στόχους για το 2030.
Τι σημαίνουν στην πράξη αυτοί οι στόχοι;

Τα νοικοκυριά στο Η.Β καλούνται να διαχωρίσουν τα ανακυκλώσιμα από τα οικιακά απόβλητα.

Τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Μ.Β έχουν αυξηθεί πάνω από 10 % από το 2000 σε 44 % πρόσφατα.
Η αύξηση του ρυθμού ανακύκλωσης επιβάλει και στους Δήμους με χαμηλές επιδώσεις να ανασκουμπωθούν για να πιάσουν τους στόχους.
Αυτό επιβάλλει τα νοικοκυριά να χωρίσουν διάφορα είδη ανακυκλώσιμων υλικών όπως χαρτί , γυαλί, πλαστικό, μέταλλα καθώς επίσης και χωριστές συλλογές για τα απόβλητα τροφίμων.
Τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Σκωτία και Αγγλία είναι παρόμοια , ενώ στην Ουαλία ήδη έχουν υπερβεί το 50%.
Το Brexit θα μπορούσε να σημάνει ένα τέλος σε αυτά ;

Στην Ουαλία και Σκωτία , το Brexit θα ήταν αδύνατο να κάνει μεγάλη διαφορά καθόσον οι χώρες αυτές έχουν ήδη θέσει σε αυτές ακόμη μεγαλύτερους στόχους.

Η Αγγλία εγκαταλείποντας την ΕΕ θα μπορούσε να δώσει το δικαίωμα για να θέσουν χαμηλότερους στόχους.
Οι εταιρείες ανακύκλωσης φοβούνται ότι θα συμβεί αυτό.
Ο David Palmer - Jones επικεφαλής του γίγαντα ανακύκλωσης Suez επιχειρηματολογεί: Οτι με το Brexit η πολιτική της ανακύκλωσης στο Η.Β καθοδηγούμενη από την κοινοτική πολιτική για την κυκλική οικονομία θα κάνει ένα βήμα πίσω.
Οπωσδήποτε ο Υπουργός πόρων επαναβεβαίωσε ότι η συμφωνία για μείωση των αποβλήτων κατά 50% σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο με πόρους υπό πίεση είναι σημαντικό να τους διατηρήσουμε , αν και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία είναι δύσκολο να τηρηθούν.
Το Ινστιτούτο ΔΣΑ σχετικά με το Brexit
Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Μεγάλης Βρετανίας μέσω του ανωτάτου στελέχους της Steve Lee δίδει απαντήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αναφορικά με θέματα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Η απόφαση για το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ε.Ε δεν ήταν αυτό που ήθελαν τα περισσότερα μέλη του Ινστιτούτου μας και πολλοί επαγγελματίες του χώρου μας όπως είχαν δηλώσει.
Ενώ το Ινστιτούτο ήταν εμφανώς απόν από τις αντίστοιχες εκστρατείες υπέρ του δημοψηφίσματος, δεν υπάρχει λόγος να κρύβεται από το γεγονός ότι η ένταξη στην ΕΕ ήταν πολύ σημαντικό για την ποιότητα του περιβάλλοντος μας και τα συναφή οφέλη για την υγεία μας, την ευημερία, την απασχόληση, τις δεξιότητες, την ανάπτυξη και την γενικά για την αειφορία.
Η έξοδος από την Ε.Ε φέρνει οικονομική, πολιτική, νομική αβεβαιότητα που μπορεί να απειλήσουν την επιβράδυνση ή αναστροφή των βελτιώσεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Για την βιωσιμότητα των πόρων και των επαγγελματιών της διαχείρισης των αποβλήτων, ως θεσμικό όργανο, και ως βιομηχανία πρέπει τώρα να συνεργαστούν για την οικοδόμηση σε ότι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Αυτό θα απαιτήσει αποφασιστικότητα από την μεριά της ηγεσίας και μια βιομηχανία να είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για να οδηγήσουμε σε περαιτέρω βελτίωση .Περισσότερο από ποτέ σήμερα, χρειαζόμαστε προνοητικές στρατηγικές σε όλη τη Βρετανία για τη στήριξη των επενδύσεων και την απόδοση σε αυτόν τον τομέα. "
«Σε ό, τι αφορά αυτό το θεσμικό όργανο, δεν υπήρξε ποτέ μια πιο σημαντική στιγμή για τη βιομηχανία μας να συνεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε το ινστιτούτο μας για τη γνώση και την εμπειρία για να βοηθήσει με την την επιρροή του και να παραδώσει ένα νέο περιβαλλοντικό όραμα για τη χώρα μας."

Οι τοπικές αρχές αντιδρούν στo Brexit
Η συμβουλευτική τοπική αρχή ανακύκλωσης (LARAC) υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αποκεντρωθούν περισσότερες αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση μετά την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ε.Ε.
Τα παραπάνω υποστηρίζει και η Κεντρική Ένωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερο μεγαλύτερη δύναμη πρέπει να δοθεί στην Τ.Α.
Οι παραπάνω φορείς αποδέχονται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να καλέσει τις τοπικές αρχές και να συμμετάσχουμε στις συνομιλίες εξόδου από την Ε.Ε γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε σε αυτές τις συνομιλίες ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω περικοπή του προϋπολογισμού της Τ.Α.
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
Εξηγώντας γιατί ζητούσε περισσότερο αποκέντρωση, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων , δήλωσε: « οι νόμοι και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν αντίκτυπο σε πολλές υπηρεσίες της Τ.Α , όπως είναι τα απόβλητα, η απασχόληση, η υγεία και η ασφάλεια, της προστασίας των καταναλωτών και των εμπορικών και περιβαλλοντικών προτύπων.
Δεν πρέπει να υπάρξει απλά μεταφορά εξουσιών από τις Βρυξέλλες στο Westminster Τα θέματα πρέπει να τα τρέξει η Τ.Α . Δεκαετίες χρηματοδότησης από το κεντρικό επίπεδο έχουν αποστασιοποιήσει τους κατοίκους από τις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Διαθέτοντας μεγαλύτερο έλεγχο στις περιοχές μας μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και να εξοικονομήσουμε χρήματα.
Πίεση
Ο Δ/νων Σύμβουλος του LARAC του τόνισε ότι η πίεση για την επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης του 50% είχαν ήδη αφαιρεθεί από Defra με το μέλλον να αποχωρήσει η Βρετανία από την ΕΕ ενώ δύναται να επιτευχθεί μέσα από την κυκλική οικονομία.
Πιστεύεται ότι ελάχιστες διαφορές θα υπάρξουν στην ΔΣΑ και οι ίδιες υπηρεσίες θα παρέχονται όπως η συλλογή και ανακύκλωση σε καθημερινή βάση.
Υπάρχει μία σειρά ερωτημάτων για την κατεύθυνση της πολιτικής όπως θα πρέπει να υιοθετήσει τώρα η Αγγλία π.χ υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης με την συνδρομή της κυκλικής οικονομίας ή θα πάνε σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό πρόκειται να είναι σημαντική κατεύθυνση της πολιτικής.
Ήδη με την υπάρχουσα λιτότητα έχουν περιορισθεί οι στόχοι με περιορισμό των δαπανών για τις καμπάνιες ανακύκλωσης. Eνώ οι δαπάνες έχουν περιορισθεί δεν θα πρέπει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος να έχει επιθετική πολιτική στα δημοτικά οικονομικά μας.
Η απόφαση των Βρετανών πολιτών να βγουν εκτός της Ε.Ε αναμφίβολα θα προκαλέσει βαθιές επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ε.Ε και διεθνώς.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ανακύκλωσης (BIR) αναφέρει ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε να προωθούμε ελεύθερα και δίκαια το εμπόριο παγκοσμίως ενδυναμώνοντας την εκτροπή μας και μειώνοντας νομοθετικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις.
Ο Mathew Spencer διευθυντής της πράσινης συμμαχίας καλεί την Βρετανική Κυβέρνηση να ενδυναμώσει τους περιβαλλοντικούς νόμους και τους οργανισμούς.
Το έθνος είναι διαιρεμένο και το περιβάλλον είναι ένα από τα λίγα πράγματα που παρέμειναν και έχουμε από κοινού.
Η Μ.Β πρέπει τώρα να δημιουργήσει νέους εθνικούς νόμους και ισχυρούς δημόσιους οργανισμούς για να καλύψουμε το χάσμα γιατί θα πρέπει να είμαστε συμβατοί με τις ισχυρές περιβαλλοντικές συμφωνίες με την Ε.Ε.
Οι πολίτες δεν ψήφισαν για να πάει η χώρα προς τα κάτω, αυτό που αναμένουν είναι πρότυπα για περιβαλλοντική προστασία, που θα είναι τουλάχιστον τόσο ισχυρά όσο είναι στην Γαλλία και Γερμανία. Εμείς χρειαζόμαστε ένα σχέδιο από την κυβέρνηση που θα επιτυγχάνει αυτά.
Η Βιομηχανία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα έχουν όφελος από το Brexit - Εδώ είναι το γιατί......

O Paul killoughery, Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Bio Collectors με έδρα το Λονδίνο που ασχολείται με την συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων τροφίμων αναφέρει τις απόψεις του για ποιό λόγο οι κανονισμοί και το θεσμικό πλαίσιο είναι ο λόγος που τόσο η επιχείρηση του όσο και άλλε Μ.Μ.Ε θα έχουν όφελος από το Brexit

Αισθάνομαι ότι όλες οι ΜΜΕ σαν εμάς, θα είναι καλύτερα από την έξοδο μας από την Ε.Ε. Μεγάλες πολυεθνικές μπορεί να έχουν πάρα πολύ επενδύσει για την παραμονή, πράγμα που έκανε μεγάλο αριθμό ΜΜΕ να υποστηρίξουν το Brexit.Οπωσδήποτε όσο μεγαλύτερος θα είναι ο έλεγχος της νομοθεσίας μας τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα προσφέρονται παρά απειλές και που θα είναι καλό ειδικότερα στην βιομηχανία ΔΣΑ.
The waste management industry would benefit from Brexit - here's why...
Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις ωφελούνται με το να διαθέτουν πόρους, όπως προσωπικό και παραρτήματα αφοσιωμένες στο να αντιγράφουν όλους τους κανονισμούς που προέρχονται από την Ε.Ε. Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις εκτοπίζονται από την αγορά.
Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, νομίζω ότι όλες οι βιομηχανίες θα ωφεληθούν από την έξοδο μας από την Ε.Ε.
Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ολιγότερες κόκκινες γραμμές. Ουσιαστικά το θέμα είναι πολύ μεγάλο μέρος της νομοθεσίας προέρχεται από τις Βρυξέλλες, την οποία και υιοθετούμε. Εάν κρίνουμε ότι πρέπει να θέσουμε πιο ισχυρούς ή άλλες φορές πιο χαμηλούς κανόνες δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα - είναι το ίδιο πράγμα..
Οι επιχειρήσεις μας επηρεάζονται αρνητικά από τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών που κυβερνούνται από τα ισχυρά λόμπι στα άλλα κράτη μέλη.
Our businesses are being impeded by bureaucrats in Brussels and governed by how strongly they lobby with other member states. Η παραγόμενη νομοθεσία αποτελεί τον μέσο όρο των θέσεων των κρατών μελών. Για παράδειγμα , ο στόχος ανακύκλωσης της Μ.Β είναι ένας Ευρωπαϊκός στόχος. Αν εμείς θέλαμε ένα υψηλότερο ή χαμηλότερο στόχο , δεν διαθέτουμε δικαίωμα να το ψηφίσουμε.
Υπάρχουν παραδείγματα σε τεχνολογικά , θέματα υγιεινής και ασφάλειας που οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο Η.Β. Για παράδειγμα , υπεργολάβοι που έρχονται από την Γερμανία δεν βάζουν κράνη ασφαλείας στα οχήματα τους σε επισκέψεις γιατί απλά δεν είναι υποχρεούνται από την νομοθεσία στις χώρες τους.
Εσείς μπορείτε να επισπευτείτε μία βιομηχανία στην Ιταλία και βλέπετε ότι δεν τηρούνται τα βασικά θέματα όπως να φορούν κράνη και μπότες και αυτό γιατί μπορούν, λόγω του τρόπου με τον οποίο διεκπεραιώνουν τις εκτιμήσεις κινδύνου. Δεν λέω ότι αυτό είναι ορθό,  αλλά ορισμένα κράτη μέλη έχουν χαλαρότερες προδιαγραφές από αυτές που έχουμε για τις επιχειρήσεις στο Η.Β.
Η μη παρουσία της Μ.Β στην κοινή αγορά δεν θα έχει επιπτώσεις στην βιομηχανία ΔΣΑ αλλά ούτε θα μπορέσει να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην ΕΕ εφόσον έχει άλλο νόμισμα.
Μία περιοχή ενδιαφέροντος είναι το θέμα των μεταναστών αλλά όχι με το να φύγουν αλλά να καταρτιστούν για να διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες όπως απαιτεί η εποχή.
Oi εξαγωγές RDF αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος, όπως η πτώση της τιμής της λίρας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οι αλλαγές στην αξία του νομίσματος μετά  από το δημοψήφισμα για έξοδο από την ΕΕ έχουν προσθέσει £ 5 ανά τόνο, με αποτέλεσμα τη μείωση του χάσματος με τις δαπάνες υγειονομικής ταφής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου